Nem csak jogsi kell az ügyfeleknek, meg kell tanítani őket rendesen vezetni és biztonságosan közlekedni is!
Sajnos ezt ma még nagyon sokan másként gondolják!

KÉPZÉS

Autóvezetői („B”) tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte - vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, az első tandíj-részlet befizette, és az iskolával tanulmányi szerződést kötött. A jelentkezőnek tudnia kell írni-olvasni, nyilatkoznia kell a 8 általános iskola elvégzéséről, illetve be kell szereznie az 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolást.

Írásos tájékoztató

 1. Képző szerv: PRODUÁL Kft. Autósiskola
Címe: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 65.

Telefon: 06 20 9623 304

E-mail cím: info@nemcsakjogsi.hu

Honlap: www.nemcsakjogsi.hu 

2. Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-887519

4./ Iskolavezető neve: Török Lajos 
E-mail címe: info@nemcsakjogsi.hu
Telefon: 06 70 574 0267

 5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontjai

1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 3. Telefon: 06 1 720 106106 1 720 1061
Ügyfélfogadás: kedden és csütörtökön 16:00 és 20:00 között

 6.  Telephelyek címe, telefonszáma: - - - - -

7./ Tanfolyamra való felvétel módja:

Személyesen az autósiskola ügyfélfogadó irodájában. Szükséges hozzá: személyi igazolvány, lakcímkártya, az első tandíj-részlet befizetése. E-learning képzés választása esetén a szükséges nyilatkozatok és a személyes adatok e-mailben történő megküldése, és az első részlet átutalása

8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok:

1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Autóvezetői („B”) tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte - vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, az első tandíj-részlet befizette, és az iskolával tanulmányi szerződést kötött. A jelentkezőnek tudnia kell írni-olvasni, nyilatkoznia kell a 8 általános iskola elvégzéséről, illetve be kell szereznie az 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolást.

Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgát – a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapot meg nem haladó időtartamon belül - az tehet, aki a 17.-ik életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot, vagy a zárt rendszerű e-learning felkészülést igazoltan befejezte, továbbá kitöltötte és aláírta a hatóság által rendszeresített jelentkezési lapot.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a 17. életév betöltése, a kötelező óraszám (29) levezetése, és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése. 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei: a Magyar Vöröskeresztnél megszerzett közúti elsősegély-nyújtási vizsga-igazolás bemutatása, és a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő igazolása.  (a lehetőségek tételes felsorolása iskolánk holnapján megtalálható)

10. A tanfolyam tantárgyai, a tanórák száma, időtartama:

Elméleti felkészítés: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra, Közlekedési ismeretek: 16 óra, Vezetéselmélet: 8 óra. Az elméleti tanórák 45 percesek. A vezetési gyakorlatot csak a sikeres elméleti vizsga után, a hatóság által hitelesített vezetési karton birtokában lehet megkezdeni.

Gépkocsivezetés gyakorlata összesen: 29 óra, ebből alapoktatás: 9 óra, városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra. A 30.-ik vezetési óra a hatósági forgalmi vizsga, melynek időtartama 50 perc.

11. Járműhasználat, választható típusok

Választható típus az induláskor: Chevrolet Spark, a kínálatot folyamatosan bővítjük.

Gyakorlópályánk címe: Bp. XIV. Írottkő park 1.

12. A hiányzás pótlásának módja:

Az elméleti előadások pótlása ingyenes a soron következő, bármelyik tanfolyamon. Egyéni pótlási igény esetén 1.000 Ft / óra az óradíjunk. A tanuló hibájából – értesítés nélkül - elmaradt gyakorlati órák az oktatóval történő egyeztetés alapján, az aktuális órák díjának ismételt felszámítása ellenében pótolhatók.  A tanulónak jogában áll az egyeztetett találkozót legalább 24 órával korábban lemondani, ebben az esetben pótköltség természetesen nem merül fel.

13. A tandíj összege, a tandíj befizetésének módja:

Elméleti tandíj: 28.000 Ft, gyakorlati tandíj 3.000 Ft / óra, az alapórák és a pótórák díja azonos. A képzési költségek befizetése három részletben lehetséges. Az első részlet a beiratkozáskor fizetendő, a második részlet a sikeres elméleti vizsga után – még a vezetés megkezdése előtt esedékes, a harmadik részletet pedig a legkésőbb a 15. vezetési óra megkezdéséig kell befizetni. Oktatásra csak a befizetések teljesítését követően kerülhet sor - tehát amennyiben az ügyfél késlekedik az esedékes befizetéssel, akkor a szolgáltatás egyértelműen neki felróhatóan szünetel. Az első részlet: 41.600 Ft, a második részlet: 48.000 Ft, a harmadik részlet: 44.000 Ft.
Az általunk nyújtott szolgáltatás teljes körű: elméleti és gyakorlati oktatás + vizsga-ügyintézés, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási és vizsga- adminisztráció. Az első részlet tartalmazza az elméleti vizsgadíj, a harmadik részlet pedig tartalmazza a forgalmi vizsgadíj összegét is.

14. az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól mentesítésre nincs mód, de indokolt esetben a tanuló szóbeli vizsgát kérhet. (bővebb információt az iskolavezetőtől kaphat)

15. A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:

Az ügyfél bármikor átjelentkezhet egy másik képzőszervhez. Az iskolavezető három munkanapon belül kiállítja az ehhez szükséges képzési igazolást.  Más képzőszervtől érkező ügyfél esetén az eljárás ennek éppen a fordítottja. Az adminisztrációs plusz-költség díja: 9.000 Ft, amely vagy a visszatérítendő díjból kerül levonásra, vagy a más képzőszertől hozzánk érkező tanuló részére kerül felszámításra. A tanuló által befizetett, de fel nem használt összeget teljes egészében visszafizetjük az iskoláktól távozó ügyfélnek.

16. Az oktatási helyszínek címei:

Tanfolyami elméleti oktatás címe: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u.3.

Gyakorlópályánk címe: Bp. XIV. Írottkő park 1.  
Elsődleges találkozási pont: XIV. Mexikói út (Földalatti, busz és trolibusz végállomás)

17. A pótórák igénylésének módja: Pótórát a szakoktatóval történt egyeztetés alapján az iskolától lehet igényelni, és azokat a tandíjjal megegyező módon kell befizetni. A pótórák díja minden esetben azonos a meghirdetett alapóra díjakkal. 

18. Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóságok elérhetősége:

Az engedélyező hatóság a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06 (1) 814-1818,
kepzesivizsgaztatasinfo.smf@nkh.gov.hu

A képzés felügyeletét ellátó szervezetek megnevezése, és elérhetőségei:

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 1141 Budapest, Komócsy u.17. Telefon: (1) 460 2201(1) 460 2201

Fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. Telefon: 06-1-371-3030, e-mail: kepzes-buda@nkh.gov.hu

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

Ügyfélnek joga van arra, hogy a pénzéért korrekt, és színvonalas szolgáltatásban részesüljön.

Ügyfél köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való esetleges hiányzását pótolni, a gyakorlati oktatásra előírt minimális óraszámot ténylegesen vezetéssel tölteni, a nyolc általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő módon igazolni.

Ha a képző szerv - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni.

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

Vizsgadíjak: elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft, Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft. A vizsgadíjakról a Nemzeti közlekedési Hatóság állítja ki számlát az ügyfél részére, a pénzt iskolánk csupán a hatósághoz való továbbítás céljából veszi át. A közúti elsősegély-nyújtó vizsgára faló felkészülés nem tanfolyamköteles, a vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi. A vizsgára önállóan kell jelentkezni, a vizsgadíjat a Magyar Vöröskereszt részére kell megfizetni.

A vizsgán meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgát csak a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet, kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. Ha a vizsgázó beteg lett, akkor az elmaradt vizsgától számított 8 napon belül írásos kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, melyhez csatolnia kell az orvosi igazolását. A hatóság ilyen esetben mérlegelési jogkörében jogosult dönteni, hogy a vizsgadíj-mentességet engedélyezi-e.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsga utáni 3. munkanapon vehető át, a személyazonosság igazolása mellett, vagy meghatalmazással, az adott ügyben illetékes Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél. Az átvételhez be kell mutatni a közúti elsősegély-nyújtó vizsgaigazolást, illetve a nyolc általános elvégzését hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot. Ezt követően bármelyik okmányiroda felkereshető, ahol a Közlekedés Felügyelőségtől átvett vizsgaigazolás, valamint az érvényes orvosi alkalmassági igazolás bemutatását követően készítik el a fényképes vezetői engedélyt. A vezetői engedély elkészültéről az Okmányiroda SMS értesítést küld.

Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra. Különös tekintettel kell lenni továbbá az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjára.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), és az állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának hitelt érdemlő módjaitól – amennyiben arra szükség lenne - az iskolavezetőnél, illetve e-mailben lehet érdeklődni.

Budapest, 2016. március 7.

 

 

Török Lajos
            iskolavezető

 

 

Vállalkozási feltételek

1./ Képzőszerv az Ügyféllel teljes körű képzési szolgáltatás nyújtására szerződik.

2./ Ügyfélnek nyilatkoznia kell, hogy a Képzőszerv írásos tájékoztatójának tartalmát ismeri és elfogadja, és arról is, hogy a 8 általánost elvégezte, továbbá személyes és különleges adatai kezelésére a Képzőszervet fel kell hatalmaznia. Képzőszerv az ügyféllel írásos szerződést köt.

3./ Ügyfél szabadon döntheti el, hogy a kötöttségekkel járó tantermi képzést, vagy a nagyfokú tanulói szabadságot biztosító e-learning képzést választja. Oktatói csapatunk bővítése nyomán folyamatosan szélesedik a típusválaszték, a teljes képzésre garanciát vállalunk. (a garancia körébe nem tartoznak bele a hatósági ügyintézés elhúzódása miatt kényelmetlenségek, hiszen a hatóság működésére iskolánk nem tud befolyást gyakorolni)            

4./ A képzési díj 3 részletben fizetendő. Az első részlet tartalmazza az elméleti vizsgadíjat, a harmadik részlet pedig a forgalmi vizsgadíjat. Az ügyfél minden befizetésről számlát kap, a vizsgadíjakról pedig átvételi elismervényt, ugyanis a vizsgadíj a hatósághoz kerül továbbításra, és annak befizetéséről a hatóság készíti el a számlát.

5./ Ha az ügyfél a befizetéssel késlekedik, akkor a szolgáltatás (vezetésoktatás, vizsgaügyintézés, vizsgáztatás) az elmaradt befizetés pótlásáig szüneteltetésre kerül.

6./ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A régi áron történő befizetésre az árváltozás bejelentésétől számított 30 napig lehetőséget biztosítunk.

7./ Az előre egyeztetett vezetési órát legkésőbb 24 órával korábban lehet lemondani. Ha ez nem történik meg, és az oktatónak a gépkocsival a találkozási helyszínre ki kell állnia, akkor az ügyfél hibájából elmaradt vezetés díja felszámításra kerül. Az oktató 30 percet köteles várni az ügyfélre, a késést ezért célszerű ezen időn belül telefonon jelezni. Az elmulasztott vezetést pótolni kell.

8./ Az ügyfél részére lekért hatósági vizsga időpontjáról az ügyfélnek e-mailben küldünk értesítést. Az üzenet megérkezéséről visszaigazolást kérünk. Sikertelen elméleti vizsga után legkorábban három munkanap elteltét követően tehető újabb vizsga – a vizsgadíj ismételt megfizetése mellett.

9./ A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül sort kell keríteni az első elméleti vizsgára. A sikeres elméleti vizsga letételére egy év áll rendelkezésre. A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam elvégzését követően kérhető vizsgaidőpont a hatóságtól.

10./ A vizsgán meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgát csak a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet, kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. Ha a vizsgázó beteg lett, akkor az elmaradt vizsgától számított 8 napon belül írásos kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, melyhez csatolnia kell az orvosi igazolást. A hatóság ilyen esetben mérlegelési jogkörében jogosult dönteni, hogy a vizsgadíj-mentességet engedélyezi-e.

11./ A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha ezen időn belül nem kerül sor sikeres forgalmi vizsgára, akkor a teljes tanfolyamot és az összes vizsgát meg kell ismételni. Öt sikertelen vizsga után további vizsgakísérlet csak sikeres eredménnyel járó PÁV vizsgálatot követően tehető.  

12./ A Hatóság által elrendelt mutatókat („ÁKÓ", „VSM" és „KK") Képzőszervünk a weboldalán jól láthatóan feltünteti.

 

Budapest, 2016. március 7.

  

Török Lajos
            iskolavezető

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

| © 2010 nemcsakjogsi.hu | Powered by Impavidus Flatfile cms | Honlapkészítés | (X)html | css | Belépés