KÉPZÉS

Autóvezetői („B”) tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte - vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, az első tandíj-részlet befizette, és az iskolával tanulmányi szerződést kötött. A jelentkezőnek tudnia kell írni-olvasni, nyilatkoznia kell a 8 általános iskola elvégzéséről, illetve be kell szereznie az 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolást.

Írásos tájékoztató

 1. Képző szerv: PRODUÁL Kft. Autósiskola
Címe: 1173 Budapest, Szürkebegy u. 65.

Telefon: 06 20 9623 304

E-mail cím: info@nemcsakjogsi.hu

Honlap: www.nemcsakjogsi.hu 

2. Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-887519

4./ Iskolavezető neve: Török Lajos 
E-mail címe: info@nemcsakjogsi.hu
Telefon: 06 70 574 0267

 5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontjai

1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 3. Telefon: 06 1 720 106106 1 720 1061
Ügyfélfogadás: kedden és csütörtökön 16:00 és 20:00 között

 6.  Telephelyek címe, telefonszáma: - - - - -

7./ Tanfolyamra való felvétel módja:

Személyesen az autósiskola ügyfélfogadó irodájában. Szükséges hozzá: személyi igazolvány, lakcímkártya, az első tandíj-részlet befizetése. E-learning képzés választása esetén a szükséges nyilatkozatok és a személyes adatok e-mailben történő megküldése, és az első részlet átutalása

8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok:

1. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

Autóvezetői („B”) tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte - vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb, az első tandíj-részlet befizette, és az iskolával tanulmányi szerződést kötött. A jelentkezőnek tudnia kell írni-olvasni, nyilatkoznia kell a 8 általános iskola elvégzéséről, illetve be kell szereznie az 1. csoportú orvosi alkalmassági igazolást.

Vizsgára bocsátás feltételei: Elméleti vizsgát – a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapot meg nem haladó időtartamon belül - az tehet, aki a 17.-ik életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, az elméleti tanfolyamot, vagy a zárt rendszerű e-learning felkészülést igazoltan befejezte, továbbá kitöltötte és aláírta a hatóság által rendszeresített jelentkezési lapot.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a 17. életév betöltése, a kötelező óraszám (29) levezetése, és az előírt menettávolság (580 km) teljesítése. 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei: a Magyar Vöröskeresztnél megszerzett közúti elsősegély-nyújtási vizsga-igazolás bemutatása, és a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő igazolása.  (a lehetőségek tételes felsorolása iskolánk holnapján megtalálható)

10. A tanfolyam tantárgyai, a tanórák száma, időtartama:

Elméleti felkészítés: Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra, Közlekedési ismeretek: 16 óra, Vezetéselmélet: 8 óra. Az elméleti tanórák 45 percesek. A vezetési gyakorlatot csak a sikeres elméleti vizsga után, a hatóság által hitelesített vezetési karton birtokában lehet megkezdeni.

Gépkocsivezetés gyakorlata összesen: 29 óra, ebből alapoktatás: 9 óra, városi vezetés: 14 óra, országúti vezetés: 4 óra, éjszakai vezetés: 2 óra. A 30.-ik vezetési óra a hatósági forgalmi vizsga, melynek időtartama 50 perc.

11. Járműhasználat, választható típusok

Választható típus az induláskor: Chevrolet Spark, a kínálatot folyamatosan bővítjük.

Gyakorlópályánk címe: Bp. XIV. Írottkő park 1.

12. A hiányzás pótlásának módja:

Az elméleti előadások pótlása ingyenes a soron következő, bármelyik tanfolyamon. Egyéni pótlási igény esetén 1.000 Ft / óra az óradíjunk. A tanuló hibájából – értesítés nélkül - elmaradt gyakorlati órák az oktatóval történő egyeztetés alapján, az aktuális órák díjának ismételt felszámítása ellenében pótolhatók.  A tanulónak jogában áll az egyeztetett találkozót legalább 24 órával korábban lemondani, ebben az esetben pótköltség természetesen nem merül fel.

13. A tandíj összege, a tandíj befizetésének módja:

Elméleti tandíj: 28.000 Ft, gyakorlati tandíj 3.000 Ft / óra, az alapórák és a pótórák díja azonos. A képzési költségek befizetése három részletben lehetséges. Az első részlet a beiratkozáskor fizetendő, a második részlet a sikeres elméleti vizsga után – még a vezetés megkezdése előtt esedékes, a harmadik részletet pedig a legkésőbb a 15. vezetési óra megkezdéséig kell befizetni. Oktatásra csak a befizetések teljesítését követően kerülhet sor - tehát amennyiben az ügyfél késlekedik az esedékes befizetéssel, akkor a szolgáltatás egyértelműen neki felróhatóan szünetel. Az első részlet: 41.600 Ft, a második részlet: 48.000 Ft, a harmadik részlet: 44.000 Ft.
Az általunk nyújtott szolgáltatás teljes körű: elméleti és gyakorlati oktatás + vizsga-ügyintézés, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatási és vizsga- adminisztráció. Az első részlet tartalmazza az elméleti vizsgadíj, a harmadik részlet pedig tartalmazza a forgalmi vizsgadíj összegét is.

14. az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól mentesítésre nincs mód, de indokolt esetben a tanuló szóbeli vizsgát kérhet. (bővebb információt az iskolavezetőtől kaphat)

15. A tanuló áthelyezésének módja és követelményei:

Az ügyfél bármikor átjelentkezhet egy másik képzőszervhez. Az iskolavezető három munkanapon belül kiállítja az ehhez szükséges képzési igazolást.  Más képzőszervtől érkező ügyfél esetén az eljárás ennek éppen a fordítottja. Az adminisztrációs plusz-költség díja: 9.000 Ft, amely vagy a visszatérítendő díjból kerül levonásra, vagy a más képzőszertől hozzánk érkező tanuló részére kerül felszámításra. A tanuló által befizetett, de fel nem használt összeget teljes egészében visszafizetjük az iskoláktól távozó ügyfélnek.

16. Az oktatási helyszínek címei:

Tanfolyami elméleti oktatás címe: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u.3.

Gyakorlópályánk címe: Bp. XIV. Írottkő park 1.  
Elsődleges találkozási pont: XIV. Mexikói út (Földalatti, busz és trolibusz végállomás)

17. A pótórák igénylésének módja: Pótórát a szakoktatóval történt egyeztetés alapján az iskolától lehet igényelni, és azokat a tandíjjal megegyező módon kell befizetni. A pótórák díja minden esetben azonos a meghirdetett alapóra díjakkal. 

18. Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóságok elérhetősége:

Az engedélyező hatóság a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06 (1) 814-1818,
kepzesivizsgaztatasinfo.smf@nkh.gov.hu

A képzés felügyeletét ellátó szervezetek megnevezése, és elérhetőségei:

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 1141 Budapest, Komócsy u.17. Telefon: (1) 460 2201(1) 460 2201

Fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. Telefon: 06-1-371-3030, e-mail: kepzes-buda@nkh.gov.hu

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei

Ügyfélnek joga van arra, hogy a pénzéért korrekt, és színvonalas szolgáltatásban részesüljön.

Ügyfél köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való esetleges hiányzását pótolni, a gyakorlati oktatásra előírt minimális óraszámot ténylegesen vezetéssel tölteni, a nyolc általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő módon igazolni.

Ha a képző szerv - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni.

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja

Vizsgadíjak: elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft, Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft. A vizsgadíjakról a Nemzeti közlekedési Hatóság állítja ki számlát az ügyfél részére, a pénzt iskolánk csupán a hatósághoz való továbbítás céljából veszi át. A közúti elsősegély-nyújtó vizsgára faló felkészülés nem tanfolyamköteles, a vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi. A vizsgára önállóan kell jelentkezni, a vizsgadíjat a Magyar Vöröskereszt részére kell megfizetni.

A vizsgán meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgát csak a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet, kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. Ha a vizsgázó beteg lett, akkor az elmaradt vizsgától számított 8 napon belül írásos kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, melyhez csatolnia kell az orvosi igazolását. A hatóság ilyen esetben mérlegelési jogkörében jogosult dönteni, hogy a vizsgadíj-mentességet engedélyezi-e.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások

A vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsga utáni 3. munkanapon vehető át, a személyazonosság igazolása mellett, vagy meghatalmazással, az adott ügyben illetékes Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél. Az átvételhez be kell mutatni a közúti elsősegély-nyújtó vizsgaigazolást, illetve a nyolc általános elvégzését hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot. Ezt követően bármelyik okmányiroda felkereshető, ahol a Közlekedés Felügyelőségtől átvett vizsgaigazolás, valamint az érvényes orvosi alkalmassági igazolás bemutatását követően készítik el a fényképes vezetői engedélyt. A vezetői engedély elkészültéről az Okmányiroda SMS értesítést küld.

Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra. Különös tekintettel kell lenni továbbá az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjára.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), és az állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.

Az alapfokú iskolai végzettség igazolásának hitelt érdemlő módjaitól – amennyiben arra szükség lenne - az iskolavezetőnél, illetve e-mailben lehet érdeklődni.

Budapest, 2016. március 7.

 

 

Török Lajos
            iskolavezető

 

 

Vállalkozási feltételek

1./ Képzőszerv az Ügyféllel teljes körű képzési szolgáltatás nyújtására szerződik.

2./ Ügyfélnek nyilatkoznia kell, hogy a Képzőszerv írásos tájékoztatójának tartalmát ismeri és elfogadja, és arról is, hogy a 8 általánost elvégezte, továbbá személyes és különleges adatai kezelésére a Képzőszervet fel kell hatalmaznia. Képzőszerv az ügyféllel írásos szerződést köt.

3./ Ügyfél szabadon döntheti el, hogy a kötöttségekkel járó tantermi képzést, vagy a nagyfokú tanulói szabadságot biztosító e-learning képzést választja. Oktatói csapatunk bővítése nyomán folyamatosan szélesedik a típusválaszték, a teljes képzésre garanciát vállalunk. (a garancia körébe nem tartoznak bele a hatósági ügyintézés elhúzódása miatt kényelmetlenségek, hiszen a hatóság működésére iskolánk nem tud befolyást gyakorolni)            

4./ A képzési díj 3 részletben fizetendő. Az első részlet tartalmazza az elméleti vizsgadíjat, a harmadik részlet pedig a forgalmi vizsgadíjat. Az ügyfél minden befizetésről számlát kap, a vizsgadíjakról pedig átvételi elismervényt, ugyanis a vizsgadíj a hatósághoz kerül továbbításra, és annak befizetéséről a hatóság készíti el a számlát.

5./ Ha az ügyfél a befizetéssel késlekedik, akkor a szolgáltatás (vezetésoktatás, vizsgaügyintézés, vizsgáztatás) az elmaradt befizetés pótlásáig szüneteltetésre kerül.

6./ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A régi áron történő befizetésre az árváltozás bejelentésétől számított 30 napig lehetőséget biztosítunk.

7./ Az előre egyeztetett vezetési órát legkésőbb 24 órával korábban lehet lemondani. Ha ez nem történik meg, és az oktatónak a gépkocsival a találkozási helyszínre ki kell állnia, akkor az ügyfél hibájából elmaradt vezetés díja felszámításra kerül. Az oktató 30 percet köteles várni az ügyfélre, a késést ezért célszerű ezen időn belül telefonon jelezni. Az elmulasztott vezetést pótolni kell.

8./ Az ügyfél részére lekért hatósági vizsga időpontjáról az ügyfélnek e-mailben küldünk értesítést. Az üzenet megérkezéséről visszaigazolást kérünk. Sikertelen elméleti vizsga után legkorábban három munkanap elteltét követően tehető újabb vizsga – a vizsgadíj ismételt megfizetése mellett.

9./ A tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül sort kell keríteni az első elméleti vizsgára. A sikeres elméleti vizsga letételére egy év áll rendelkezésre. A határidők elmulasztása esetén csak újabb elméleti tanfolyam elvégzését követően kérhető vizsgaidőpont a hatóságtól.

10./ A vizsgán meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgát csak a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet, kivéve, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. Ha a vizsgázó beteg lett, akkor az elmaradt vizsgától számított 8 napon belül írásos kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, melyhez csatolnia kell az orvosi igazolást. A hatóság ilyen esetben mérlegelési jogkörében jogosult dönteni, hogy a vizsgadíj-mentességet engedélyezi-e.

11./ A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha ezen időn belül nem kerül sor sikeres forgalmi vizsgára, akkor a teljes tanfolyamot és az összes vizsgát meg kell ismételni. Öt sikertelen vizsga után további vizsgakísérlet csak sikeres eredménnyel járó PÁV vizsgálatot követően tehető.  

12./ A Hatóság által elrendelt mutatókat („ÁKÓ", „VSM" és „KK") Képzőszervünk a weboldalán jól láthatóan feltünteti.

 

Budapest, 2016. március 7.

  

Török Lajos
            iskolavezető